ماساژ درمانی (روسی)

ماساژ درمانی (روسی)

 آموزش مبانی، مقدمه، تاریخچه و تکنیک های عملی.

 تدریس مباحث بهداشت عمومی و محیطی، کاربرد متدها و تکنیک های ماساژ روسی تکنیکهای کامل ماساژ روسی، پروتکل های کامل ورزشی (قبل و بعد از تمرین. تخلیه لنفاوی. ماساژ رفع استرس. ریکاوری و ...)، اجرای ماساژ و روشها و تکنیک های آن و انجام ماساژ موضعی و ماساژ عمومی بدن

استاد لیدا رحیمی

استاد لیدا رحیمی

مدرس ماساژ

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

💆‍♂️دوره ماساژ روسی 


🔸️قسمت اول تدریس تئوری


🔹️مدرس:استاد گلشاهی 💠اندیشکده سبک زندگی صدای حکیم


💠 @sedayehakim

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

💆‍♂️دوره ماساژ روسی 


🔸️قسمت دوم تدریس تئوری


🔹️مدرس:استاد گلشاهی 💠اندیشکده سبک زندگی صدای حکیم


💠 @sedayehakim

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

💆‍♂️دوره ماساژ روسی 


🔸️قسمت سوم تدریس تئوری


🔹️مدرس:استاد گلشاهی 💠اندیشکده سبک زندگی صدای حکیم


💠 @sedayehakim

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

💆‍♂️دوره ماساژ روسی 


🔸️قسمت چهارم تدریس تئوری


🔹️مدرس:استاد گلشاهی 💠اندیشکده سبک زندگی صدای حکیم


💠 @sedayehakim

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

💆‍♂️دوره ماساژ روسی 


🔸️قسمت پنجم تدریس تئوری


🔹️مدرس:استاد گلشاهی 💠اندیشکده سبک زندگی صدای حکیم


💠 @sedayehakim

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

💆‍♂️دوره ماساژ روسی 


🔸️قسمت ششم تدریس تئوری


🔹️مدرس:استاد گلشاهی 💠اندیشکده سبک زندگی صدای حکیم


💠 @sedayehakim

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

💆‍♂️دوره ماساژ روسی 


🔸️قسمت هفتم تدریس تئوری


🔹️مدرس:استاد گلشاهی 💠اندیشکده سبک زندگی صدای حکیم


💠 @sedayehakim

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

💆‍♂️دوره ماساژ روسی 


🔸️قسمت هشتم تدریس تئوری


🔹️مدرس:استاد گلشاهی 💠اندیشکده سبک زندگی صدای حکیم


💠 @sedayehakim

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

💆‍♂️دوره ماساژ روسی 


🔸️قسمت نهم تدریس تئوری


🔹️مدرس:استاد گلشاهی 💠اندیشکده سبک زندگی صدای حکیم


💠 @sedayehakim

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

💆‍♂️دوره ماساژ روسی 


🔸️قسمت دهم تدریس تئوری


🔹️مدرس:استاد گلشاهی 💠اندیشکده سبک زندگی صدای حکیم


💠 @sedayehakim

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

💆‍♂️دوره ماساژ روسی 


🔸️قسمت یازدهم تدریس تئوری


🔹️مدرس:استاد گلشاهی 💠اندیشکده سبک زندگی صدای حکیم


💠 @sedayehakim

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

💆‍♂️دوره ماساژ روسی 


🔸️قسمت دوازدهم تدریس تئوری


🔹️مدرس:استاد گلشاهی 💠اندیشکده سبک زندگی صدای حکیم


💠 @sedayehakim

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

💆‍♂️دوره ماساژ روسی 


🔸️قسمت سیزدهم تدریس تئوری


🔹️مدرس:استاد گلشاهی 💠اندیشکده سبک زندگی صدای حکیم


💠 @sedayehakim

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

💆‍♂️دوره ماساژ روسی 


🔸️قسمت چهاردهم تدریس تئوری


🔹️مدرس:استاد گلشاهی 💠اندیشکده سبک زندگی صدای حکیم


💠 @sedayehakim

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

💆‍♂️دوره ماساژ روسی 


🔸️قسمت پانزدهم تدریس تئوری


🔹️مدرس:استاد گلشاهی 💠اندیشکده سبک زندگی صدای حکیم


💠 @sedayehakim

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

💆‍♂️دوره ماساژ روسی 


🔸️قسمت شانزدهم تدریس تئوری


🔹️مدرس:استاد گلشاهی 💠اندیشکده سبک زندگی صدای حکیم


💠 @sedayehakim

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

💆‍♂️دوره ماساژ روسی 


🔸️قسمت هفدهم تدریس تئوری


🔹️مدرس:استاد گلشاهی 💠اندیشکده سبک زندگی صدای حکیم


💠 @sedayehakim

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

💆‍♂️دوره ماساژ روسی 


🔸️قسمت هجدهم تدریس تئوری


🔹️مدرس:استاد گلشاهی 💠اندیشکده سبک زندگی صدای حکیم


💠 @sedayehakim

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

💆‍♂️دوره ماساژ روسی 


🔸️قسمت نوزدهم تدریس تئوری


🔹️مدرس:استاد گلشاهی 💠اندیشکده سبک زندگی صدای حکیم


💠 @sedayehakim

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

💆‍♂️دوره ماساژ روسی 


🔸️قسمت بیستم تدریس تئوری


🔹️مدرس:استاد گلشاهی 💠اندیشکده سبک زندگی صدای حکیم


💠 @sedayehakim

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

💆‍♂️دوره ماساژ روسی 


🔸️قسمت بیستم و یک تدریس تئوری


🔹️مدرس:استاد گلشاهی 💠اندیشکده سبک زندگی صدای حکیم


💠 @sedayehakim

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

💆‍♂️دوره ماساژ روسی 


🔸️بخش اول تدریس عملی 


🔹️مدرس:استاد گلشاهی 💠اندیشکده سبک زندگی صدای حکیم


💠 @sedayehakim

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

💆‍♂️دوره ماساژ روسی 


🔸️بخش دوم تدریس عملی 


🔹️مدرس:استاد گلشاهی 💠اندیشکده سبک زندگی صدای حکیم


💠 @sedayehakim

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

💆‍♂️دوره ماساژ روسی 


🔸️بخش سوم  تدریس عملی 


🔹️مدرس:استاد گلشاهی 💠اندیشکده سبک زندگی صدای حکیم


💠 @sedayehakim

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

💆‍♂️دوره ماساژ روسی 


🔸️بخش چهارم تدریس عملی 


🔹️مدرس:استاد گلشاهی 💠اندیشکده سبک زندگی صدای حکیم


💠 @sedayehakim

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

💆‍♂️دوره ماساژ روسی 


🔸️بخش پنجم تدریس عملی 


🔹️مدرس:استاد گلشاهی 💠اندیشکده سبک زندگی صدای حکیم


💠 @sedayehakim

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

💆‍♂️دوره ماساژ روسی 


🔸️پروتکل اجرای ماساژ بخش اول


🔹️مدرس:استاد گلشاهی 💠اندیشکده سبک زندگی صدای حکیم


💠 @sedayehakim

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

💆‍♂️دوره ماساژ روسی 


🔸️پروتکل اجرای ماساژ بخش دوم


🔹️مدرس:استاد گلشاهی 💠اندیشکده سبک زندگی صدای حکیم


💠 @sedayehakim

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

💆‍♂️دوره ماساژ روسی 


🔸️بخش ششم تدریس عملی 


🔹️مدرس:استاد گلشاهی 💠اندیشکده سبک زندگی صدای حکیم


💠 @sedayehakim

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

💆‍♂️دوره ماساژ روسی 


🔸️بخش هفتم تدریس عملی 


🔹️مدرس:استاد گلشاهی 💠اندیشکده سبک زندگی صدای حکیم


💠 @sedayehakim

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

💆‍♂️دوره ماساژ روسی 


🔸️بخش هشتم تدریس عملی 


🔹️مدرس:استاد گلشاهی 💠اندیشکده سبک زندگی صدای حکیم


💠 @sedayehakim

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

جزوه مبانی ماساژ در طب جلسه اول (بخش اول و دوم)

استاد علی یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

جزوه مبانی ماساژ در طب جلسه اول بخش دوم

استاد علی یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

مبانی ماساژ در طب جلسه دوم

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

مبانی ماساژ در طب جلسه سوم

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

مبانی ماساژ در طب جلسه چهارم

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

مبانی ماساژ در طب جلسه پنجم

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

مبانی ماساژ در طب جلسه ششم

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

مبانی ماساژ در طب جلسه هفتم

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

جلسه هشتم مبانی ماساژ در طب - استاد یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

جلسه نهم مبانی ماساژ در طب - استاد یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

ماساژ روسی جلسه اول- استاد رحیمی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

ماساژ روسی جلسه دوم- استاد رحیمی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

بخش اول آموزش عملی ماساژ روسی 1⃣


✅تکنیک های دسته نوازشی


💠 @sedayehakim

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

بخش دوم آموزش عملی ماساژ روسی 


✅تکنیک های دسته مالشی2⃣


💠 @sedayehakim

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

بخش سوم آموزش عملی ماساژ روسی 3⃣


✅تکنیک های دسته فشاری


💠 @sedayehakim

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

بخش چهارم آموزش عملی ماساژ روسی 4⃣


✅تکنیک های دسته مشت و مال 


💠 @sedayehakim

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

بخش پنجم : آموزش عملی ماساژ روسی 5⃣


✅تکنیک های دسته ضربه ای


💠 @sedayehakim

سرفصل های آموزشی دوره

ماساژ روسی از جمله تکنیک های ماساژ درمانی است که ابتدا در اتحادیه جماهیر شوروی سابق توسعه یافت و به عنوان ماساژ ورزشی طبقه بندی شد. البته با توجه به اینکه ماساژ روسی به روش های مختلفی استفاده می شده است با عنوان ماساژ بافت همبند، ماساژ نقطه ای، یا ماساژ رفلکسولوژی نیز شناخته می شود. اکثر تکنیک های ماساژ روسی شبیه به شیوه‌های ماساژ ورزشی هستند اما حرکات آنها آرامتر و نرم تراست علاوه بر این ماساژ روسی براستفاده از اصطکاک برای تولید گرما در بدن تمرکز دارد و معمولاً ماساژور از ترکیبی از اصطکاک و گرما با ارتعاش برای کاهش درد، سفتی عضلات و همچنین کاهش استرس ذهنی استفاده می کند ماساژ روسی ممکن است در ترکیب با سایر اقدامات پزشکی برای درمان بیماری، وضعیت یا آسیب خاص انجام شود

فازهای مختلف ماساژ روسی

ماساژ روسی دارای سه فاز جداگانه است وبا توجه به نیاز هر فرد متفاوت است :

فاز اول :فاز حرکات آهسته و ملایم است که درمانگر از تکنیک های ماساژ ملایم به منظور آماده سازی بدن برای ماساژ عمیق تر استفاده می کند، همچنین این فاز برای استراحت عضلات و بدن بسیار حائز اهمیت است

فاز دوم: شامل حرکات سریعتر، عمیق تر و سخت تر می شود این بخش از ماساژ بیشترین تاثیر را در درمان داشته و شامل ماساژ شدید عضلات بدن برای از بین بردن تنش و درد است

در فاز آخر: ماساژ درمانگر دوباره به تکنیک های آرام تر برمیگردد این فاز به منظور تکمیل جلسات ماساژ و برای تسکین و آرامش بیشتر استفاده می‌شود. هرسه فاز برای تاثیر و عملکرد ماساژ بسیار مهم هستند اما اگر بدن قبل از ماساژعمیق بافت عضلانی گرم نشده و آرام نشود ماساژ موثر نبوده و ممکن است تنش یا زخم ایجاد کند.

 افراد علاقه مند به یادگیری ماساژ روسی می‌توانند در دوره ماساژ روسی که توسط مجموعه صدای حکیم ارائه می شود شرکت کرده و شخصاً تکنیک های ماساژ روسی را فراگیرند و تجربه ای مفید و قابل استفاده کسب کنند

اهداف ماساژ روسی

هدف اصلی ماساژ روسی کاهش تنش در ماهیچه ها است در این ماساژ غالباً درمانگران از ترکیبی  از تکنیک های مالش، ضربه زدن و ارتعاش استفاده کرده و بر روی قسمتهایی از بدن که درد را تجربه کردند یا مسبب آن بوده‌اند تمرکز دارند کارآموزان ماساژ روسی معتقدند که این ماساژ عملکرد سیستم عصبی ،سیستم ایمنی بدن وسیستم تنفسی را بهبود میبخشد.

 مزیت های ماساژ روسی

ماساژ روسی تمام قسمت های بدن را درمان می کند از جمله مزیت های ماساژ روسی می‌توان به  موارد زیر اشاره کرد

·       گردش خون را بهبود می‌دهد

·       بر کیفیت تنفس و هضم تاثیر می گذارد

·       دردهای عضلانی ورزشکاران را بهبود می بخشد

·       به بهبود نشانه های بیماری پوست اختلالات خون و دردهای حاد معده کمک می کند

·        برای بازسازی تقویت و التیام همزمان روح و جسم موثر است

·        باعث ایجاد گرما در مفاصل و عضلات شده و در نتیجه تولید آندورفین در بدن را تحریک می‌کند

·       عملکرد سیستم لنفاوی عصبی را بهبود می بخشد

·       برای کنترل استرسهای فیزیکی و روانی و افزایش دامنه حرکت مفید است

·       باعث افزایش تحرک و سوخت و ساز بدن و کاهش خستگی عضلانی می‌شود

·       در ترکیب با دیگر شیوه‌های درمانی به کار برده شده و در درمان برخی بیماری ها و برطرف سازی بعضی آسیب‌های بعضاً جدی بدنی تاثیر دارد

·       افراد مبتلا به مسمومیت تنفسی نیز می توانند از ماساژ روسی بهره مند شوند

·       باعث افزایش قابل توجه متابولیسم بدن شده و به جذب مناسب مواد مغذی کمک می کند

تکنیک های ماساژ روسی

تکنیک های ماساژ روسی، شامل طیف وسیعی از حرکات منحصر به فرد است که در دیگر شیوه های ماساژ به کار نمی روند بعضی از حرکات ماساژ روسی از تمرین های کششی یوگا گرفته شده اند و حرکات متفاوت دیگر نیز بر اساس ضربه‌های ریتمیک متوالی روی بدن هستند .تکنیک های اصلی مورد استفاده در طی سه فاز ماساژ روسی، شامل کشش ،مالش، نرمش ارتعاش و اصطکاک است.

 میزان فشار اعمال شده در هر فاز از ماساژ به وضعیت بدن فرد و سطح راحتی بدن او بستگی دارد زمان انجام ماساژ با توجه به دلیل دریافت ماساژ واکنش دریافت کننده ماساژ و بسیاری از فاکتورهای دیگر متفاوت خواهد بود و در کل بین ۱۵ دقیقه تا یک ساعت طول می کشد معمولاً ماساژ درمانی متوقف می شود که فرد احساس کند از درد و آسیب ها رها شده است.

آموزش جامع ماساژ روسی:

 آموزش ماساژ روسی روی اصول و فلسفه این ماساژ تمرکز دارد .در مورد نحوه استفاده از انواع تکنیک ها توضیح داده ،و چگونگی تشخیص آسیب های مختلف برای استفاده از انواع ماساژ را در بر میگیرد.

·       سر فصل های این آموزش شامل:

·       آشنایی با ماساژ روسی

·       تاریخچه ماساژ روسی

·       ماساژ نوازشی

·       تکنیکهای نوازشی

·       نوازشی و سطحی

·       ماساژ دو دستی با شست باز

 

 فصل دوم :

·       آماده سازی اتاق و تجهیزات و لوازم کار

·       آماده شدن برای انجام ماساژ

·       چوب استیک ماساژ

·       روغن های اصلی حفظ حالت و فرم صحیح مهیا شدن جهت ماساژ

·       اصول و نحوه ماساژ در طب سنتی

·       ماساژ ایرانی بهتر است یا تایلندی

·       عوارضی که ماساژ ممکن است داشته باشد

·       لباس کار ماساژ

·       وظایف درمانگران ماساژ

·       بهداشت ماساژور

 

فصل سوم :

·       آماده سازی مراجعه ‌کننده

·       بهداشت ماساژ گیرنده

·       بهداشت محیط انجام ماساژ و روشهای کنترل عفونت بیماریها در محیط

·       ویژگی های تخت ماساژ

·       روش های ایستادن ماسور

·       آماده سازی قبل از شروع جلسه ماساژ

·       آمادگی جسمانی برای ماساژور

 روش قرارگیری مراجعه‌کننده روی تشک

مدرک ماساژ روسی مدرک

ماساژ روسی نشان دهنده انواع شایستگی‌های آکادمیک بوده و با توجه به طول دوره حیطه کاری، مدت اعتبار، و پذیرش مدارک متفاوت است.

 شما می توانید از طریق ثبت نام آموزش ماساژ روسی استاد بهار گلشاهی در سایت صدای حکیم  ،   مدرک رسمی ماساژ روسی از دانشگاه بقیه الله دریافت کنید.

موارد منع استفاده از ماساژ روسی:

در صورتی که فرد یکی از شرایط زیر را داشته باشد ماساژ برای او مضر بوده و باید با پزشک مشورت کند.

این موارد و شرایط شامل:

·       وجود هرگونه سوختگی ها

·       ابتلا به ترومبوز وریدی عمقی (لخته های خون) و بیماری های عفونی

·       داشتن علائم بیماران سرطان (شواهدی مبنی بر گسترش سرطان با ماساژ وجود ندارد)

·        حمله قلبی( در این مورد اختلاف نظر وجود دارد.)

 

سرفصل های آموزشی:


_ آموزش ارگونومی ماساژ


_ آموزش دراپینگ


_ آموزش تکنیکهای نوازشی و اثر بخشی تکنیک


_ آموزش تکنیکهای مالشی و اثر بخشی تکنیک


_ آموزش تکنیکهای مشت و مال و اثر بخشی تکنیک


_ آموزش تکنیکهای ضربه ای و اثر بخشی تکنیک


_ آموزش تکنیکهای لرزشی و اثر بخشی تکنیک


_ پروتکل کامل یک ماساژ ریلکسی و اجرای تکنیک بر قسمت‌های مختلف بدن

تعداد دانشجویان این دوره
563
مدت زمان آموزش
1440 دقیقه
هزینه آموزش
3,000,000 ریال
سرفصل های آموزشی را از اینجا مشاهده نمایید

مجموعه دوره‌های خانواده و سلامت جسم مجموعه دوره‌های خانواده و سلامت جسم

مجموعه دوره‌های خانواده و سلامت روح مجموعه دوره‌های خانواده و سلامت روح

ماساژ درمانی (سنگ داغ)
ماساژ درمانی (روسی)
ماساژ درمانی(سوئدی)
ماساژ درمانی (سر و صورت)
ماساژ درمانی (تایلندی)

دعوت به همکاری

اندیشکده سبک زندگی صدای حکیم جهت تکمیل کادر آموزشی خود دعوت به همکاری مینماید.

مشاهده فرم فراخوان