استاد علی یوسفی

 استاد علی یوسفی

علی یوسفی

Ali Yousefi

مدرس مبانی طب ایرانی

دکتری و عضو هیات علمی دانشگاه

پژوهشگر حوزه طب ایرانی اسلامی

عضو هیئت علمی دانشگاهدوره های استاد استاد علی یوسفی